Algemene Parkregels

1park

Algemene Parkregels

 • Het veroorzaken van overlast door geluid, stank, vernieling of anderszins in welke vorm dan ook is binnen het bungalowpark op geen enkele wijze toegestaan. 
 • Op eigen erf is het toegestaan een insteekhaven te laten aanleggen, en deze mag max 6,5 meter vanaf buitenkant steiger landinwaarts gaan met een max. breedte van 2,6.meter. I.v.m de beperking van het uitzicht van de overige bewoners van het park alleen te gebruiken voor open boten (dus boten zonder opbouw). Het is niet toegestaan de insteekhaven af te dekken met wat voor soort materiaal dan ook. 
 • Beplantingen of obstakels (b.v. schuttingen) van welke aard dan ook welke het uitzicht belemmeren, overlast aandoen of gevaar kunnen opleveren, moeten worden verwijderd of verkleind.
 • Het erf mag niet worden gebruikt als bleekveld of dienen voor het hinderlijk ophangen of drogen van wasgoed of andere voorwerpen.
 • Het erf mag niet worden gebruikt voor het plaatsen van caravans, tenten, enz., welke dienen voor overnachting/opslag.
 • In het algemeen van de wettelijke bepalingen als omschreven in het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van toepassing.
 • Met zeilboten mag binnen het havencomplex niet worden gevaren, anders dan met volledig gestreken zeilen.
 • Windsurfen is binnen het havencomplex niet toegestaan.
 • Met motorboten waaronder begrepen boten met uitenboordmotoren mag binnen het havencomplex niet sneller worden gevaren dan twee kilometer per uur.
 • Het stationair draaien van motoren, waaronder begrepen proefdraaien, is niet langer dan twee minuten toegestaan.
 • Het is niet toegestaan gebruik te maken van de tuigsteigers bij de haveningang, anders dan voor op- en aftuigen.
 • Voor de wal aan de buitenzijde van het complex langs de Rakken geldt voor leden en niet leden een aanlegverbod.
 • Aanleggen dient te allen tijde op zodanige wijze te geschieden, dat hierbij wordt gehandeld overeenkomstig de doelstelling van dit reglement en zonder dat hierdoor overlast aan leden of derden wordt veroorzaakt.
 • Onder ligplaatsen wordt verstaan, die ligplaatsen welke in het oorspronkelijke plan als zodanig zijn aangegeven en ingericht. Dubbel afmeren is niet toegestaan.
 • Vissen is binnen het havencomplex alleen toegestaan met een vaste hengel vanaf eigen steiger of erf Het vissen met fuiken of ander soortgelijk vistuig is binnen het havencomplex niet toegestaan.
 • Schepen dienen te voldoen aan afmetingen welke in het kader van dit plan aanvaardbaar zijn, met inachtneming van de eerder omschreven doelstelling.
 • Zwemmen en spelen met rubberboten e.d. is binnen het havencomplex toegestaan. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en ongelukken welke hierbij mogelijk kunnen ontstaan.
 • Als een vaartuig dreigt te zinken of gezonken is door kennelijke nalatigheid van de eigenaar, kan het leegpompen of bergen hiervan door het bestuur worden opgedragen aan derden onder verantwoordelijkheid en op kosten van de eigenaar.
 • Snelheid voor voertuigen op de wegen binnen het complex bedraagt 16 km/uur’ 03. De maximum asdruk voor voertuigen op-de wegen binnen het complex bedraagt 1000 kg’ 
 • Het parkeren van de eigen auto’s moet op het eigen erf geschieden, opdat de algemene parkeerplaatsen wij blijven voor eventuele bezoekers
 • De algemene parkeerplaatsen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het parkeren van auto’s’ Het plaatsen van boottrailers, aanhangwagens, e.d. is op die parkeerplaatsen  verboden
 • Parkeren op wegen en in de bermen is niet toegestaan
 • Huisdieren -dienen op de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde gedeelten aan de lijn worden gehouden. Het laten voldoen van huisdieren aan de natuurlijke drang mag uitsluitend geschieden op het eigen erf of buiten het bungalowpark. Een onverhoopt ongelukje van de hond moet door de eigenaar of begeleider zelf direct worden opgeruimd.
 • Regels met betrekking tot verhuur verhuur, hetzij door beschikbaarstelling aan derden afstaat is verplicht het regelement op een zichtbare plaats binnen de bungalow op te hangen en de huurder/gebruiker hiervan in kennis te stellen. 
 • Het betreffende lid blijft jegens de vereniging volledig aansprakelijk voor de huurder.